Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

TR EN
Proje Amaçları

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) teknik iş birliği anlaşması ve Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracıyla (IPA) EBRD’ye sağlanan finansal kaynak yardımı ile “Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi” projesi başlatılmıştır. Proje ile, Türkiye'de mevcut ve planlanan jeotermal enerji santralleri ile diğer sanayi ve tarımsal faaliyetlerin bölgesel bazda kümülatif etkilerinin değerlendirilmesi, aynı zamanda jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanılmasını sağlayacak, bütüncül bir stratejik plan geliştirilmesinde karar vericilere analitik çözüm önerileri sağlanması, ÇED süreçlerinin etkinleştirilmesi, bu çerçevede, çevresel ve sosyal politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasına destek olması amaçlanmaktadır.

 

Proje çıktıları ile; yetkili otoritelere, proje geliştiricilere ve yatırımcılara (kredi veren kuruluşlar dahil) jeotermal kaynakların kullanımına ilişkin çevresel ve sosyal etkilerin en aza indirilmesi ve projeleri geliştirirken göz önünde bulundurulması gereken sınırlamaların değerlendirilmesi için destek sağlanması hedeflenmektedir. Projenin başlıca hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;


• Jeotermal enerji santrallerinin uygulanması sürecindeki herhangi bir faaliyetin çevre üzerindeki olası etkilerinin ve doğal kaynakların kullanımı ile ilgili sınırlamaların tanımlanması ve değerlendirilmesi,

• Jeotermal kaynak kullanımına ilişkin stratejik plan ve politikanın uygulanması sürecinde, çevresel ve sosyal değerlendirme faktörlerinin yeterliliğini incelemek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ve diğer paydaşlara gerekli bilgilerin sağlanması,

• Sürüdürülebilir jeotermal kaynak kullanımına ilişkin; teknik, çevresel ve sosyal konulardaki zorlukların nasıl yönetildiğini değerlendirmek ve potansiyel olumsuz etkilerin nasıl en aza indirilebileceği ve olumlu etkilerin nasıl arttırılabileceği konusunda stratejik düzeyde öneriler sunulmasıdır.


Projenin somut çıktıları:


1. En İyi Uygulama Kılavuzu


Bu broşür, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerel yönetimler, proje geliştiricileri ve finans kurumları için, projelerin nasıl geliştirilmesi gerektiği ve hangi önlemlerin göz önünde bulundurulması konusunda pratik bir kılavuz temin edilecektir.


2. Nihai Kümülatif Etki Değerlendirme (KED) Raporu


Proje bölgesinde yer alan mevcut ve planlanan Jeotermal enerji santralleri ve diğer faaliyetlerin değerli çevresel kaynaklar üzerinde olası çevresel ve sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirildiği Kümülatif Etki Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.


3. Paydaşlarla İstişare Raporu


EBRD ve Bakanlık için, KED raporunun halkın katılım sürecini ve toplantı sonuçlarını özetleyen bir rapor hazırlanacaktır.

 

Geliştiren

Destekleyen

Proje Teknik Danışmanı